หน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
เจ้าหน้าที่
ชื่อ-นามสกุล รับผิดชอบ คณะ/วิทยาเขต/หลักสูตร E-mail
หน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.regis.ku.ac.th/request/ © 2006