• กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
        และการเข้าถึงข้อมูล
  • รายการข้อมูลจำนวนนิสิต
  • รายชื่อนิสิตที่ต้องปรับปรุงข้อมูล
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
        ของผู้ใช้บริการ