รายการหลัก
 
 • รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิขา ISCED
 • รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามคณะ
 • รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชา
 • รายงานจำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามคณะ และประเภทโครงการ
 • รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิขา ISCED
 • รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามคณะ
 • รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชา
 • รายงานจำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามคณะ และประเภทโครงการ
 •        รายงานสถิตข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รูปแบบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ปีการศึกษา 2557
 • จำนวนนักศึกษา จำแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา
 • จำนวนนักศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
 • จำนวนนักศึกษา จำแนกตามประเภทความพิการ
 • จำนวนนักศึกษา จำแนกตามประเภทหลักสูตร
 • จำนวนนักศึกษา จำแนกตามสัญชาตินักศึกษา