แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบบริการเกรดออนไลน์

1. ประเภทผู้ใช้
2. คณะ
3. เพศ ชาย      หญิง
4. อายุ 16-25 ปี  26-35 ปี    36-45 ปี    46-55 ปี    มากกว่า 55 ปี
รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการทำงานของระบบ
1. ความสะดวกในการใช้งาน
2. ความรวดเร็วในการทำงาน
3. สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย
4. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่างๆ
5. ความเหมาะสมในการทำงานของระบบโดยรวม
คุณภาพการให้บริการ
1. ความถูกต้องของการคำนวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน
2. ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระบบ
3. มีความถูกต้องในการบันทึก แก้ไขหรือยกเลิก
4. แสดงความผิดพลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการแก้ไข
5. ระบบสามารถแยกประเภทรายการได้อย่างชัดเจน
สิ่งอำนวยความสะดวก
1. ความชัดเจนของขนาดและสีตัวอักษรที่แสดงบนเว็บเพจ
2. มีวิธีการทำงานและส่วนช่วยในการทำงานอย่างเหมาะสม
3. มีที่อยู่สำหรับติดต่อผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน
4. คู่มืออธิบายการใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย
5. มีระบบการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ตอบข้อคำถามได้อย่างชัดเจน
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเป็นอย่างดี
3. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ

ตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 300 ตัว