ระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับบุคลากร
Login เข้าระบบ
 Account
 Password
 วิทยาเขต
Login Please....
การ Login เข้าระบบ ใช้ Account (รหัสบัญชี) และ Password (รหัสผ่าน) ของเครือข่ายนนทรี
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใด ที่ไม่มีรายชื่อนิสิตที่อยู่ในการดูแล ให้แจ้งรหัสบัญชี
และรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ผู้ดูแลระบบ
ระบบสนับสนุนการเตรียมการสอนออนไลน์ 
ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
ระบบการลงทะเบียน สำหรับนิสิตสังกัด วิทยาเขตกำแพงแสน
คลิกดูปฏิทินการศึกษา... ภาคฤดูร้อน 2567
เว็บลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ มก.


ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารการศึกษาโทร: 02-1180110, 02-9428200 ต่อ 618035-42 และ 618058
Fax: 02-1180111

สำนักบริการคอมพิวเตอร์โทร: 02-5620951-5 ต่อ 622988, 622575 และ 622582
Fax: 02-5620950
        พัฒนาโดย: ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์