** หมดช่วงเวลาประเมิน **


แบบประเมินผล

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗

เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา

และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

------------------------------------------------------------

๑. ข้อมูลทั่วไป  หญิง  ชาย 
๒. ประเภท  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานเงินรายได้
 อื่นๆ ระบุ  
๓. สังกัดวิทยาเขต  บางเขน  กำแพงแสน  ศรีราชา
 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๔. ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี ๒๕๕๗
ประโยชน์และความพึงพอใจ ระดับประโยชน์และความพึงพอใจ
มากที่สุด
{๕}
มาก
{๔}
ปานกลาง
{๓}
น้อย
{๒}
น้อยที่สุด
{๑}
๑. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
๒. การมอบนโยบายการพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. ความเหมาะสมของวิทยากรการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Generation Z” โดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ
๔. ความเหมาะสมของวิทยากรการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ          
๔.๑ - ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๔.๒ - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๔.๓ - ผู้ดำเนินรายการ (ผศ.กรกฎา นักคิ้ม)
๕. เสียงสะท้อนจากนิสิต Generation Z          
๕.๑ - นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕.๒ - นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
๖. ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๗. เนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาฯ
๘. การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๙. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุมสัมมนาฯ
๑๐. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประชุมสัมมนาฯ
๑๑. ความเหมาะสมของการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๒. ความเหมาะสมด้านของที่ระลึกการจัดงาน
๑๓. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน

 ๕. หัวข้อที่ท่านประสงค์ให้มีการจัดในครั้งต่อไป
  ต้องการ โปรดระบุหัวข้อ
  ๑.
  ๒.
  ๓.
  วิทยากรที่แนะนำ
  ๑.
  ๒.
  ๓.
 ๖. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณที่กรุณาประเมินและแสดงความคิดเห็น  
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี ๒๕๕๗  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๗ อาคารระพีสาคริก มก. บางเขน