สำหรับผู้ปกครองเข้าดูผลการเรียนนิสิตในความดูแลของท่าน

(สำหรับนิสิตรหัส 51 ขึ้นไป)
 
 
รหัสนิสิต:
*
เลขที่บัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง:
*
วันเดือนปีเกิดของนิสิต:
*
คลิกเพื่อเลือกวันเกิด (วว/ดด/ปปปป)
 
 
     
 
ทั้งนี้ สำนักทะเบียนฯ ได้จัดส่งรายงานผลการเรียนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่นิสิตได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเข้า
 
 
อนึ่ง ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสาร ให้นิสิตทำคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
หากมีข้อส่งสัยสอบถามที่ e-mail : regnws@ku.ac.th
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการส่งรายงานผลการเรียนของนิสิต (KU6) ทางไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
*** ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบประเมิน ***
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อสอบถาม
สำนักทะเบียนและประมวลผล : 02-118-0103 ต่อ 618054, 618058 หรือ ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : 23 March, 2015