จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  22,67510,97033,6451,9932,8874,8808631661,02939,554
  6,28116,2821221513717-176,436
  352-352------352
  10,5983,42714,025515755901953322814,843
  19110201------201
  8,9813,57112,5526320727010-1012,832
รวมทั้งหมด49,07817,97967,0572,6933,1845,8771,0851991,28474,218