จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน21,94310,20932,1522,0063,0905,0969281811,10938,357
  สกลนคร5,34215,34311710127---5,470
  สถาบันสมทบ507-507------507
  กำแพงแสน 10,4723,31813,790511785892031021314,592
  สุพรรณบุรี33216348------348
  ศรีราชา8,9133,42712,340632232868-812,634
รวมทั้งหมด47,50916,97164,4802,6973,4016,0981,1391911,33071,908