จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน22,28010,33732,6172,2593,4725,7319621681,13039,478
  สกลนคร5,95195,960128-128---6,088
  สถาบันสมทบ556-556------556
  กำแพงแสน 10,7053,54414,24954593638187-18715,074
  สุพรรณบุรี26339302------302
  ศรีราชา8,7403,22211,962622633254-412,291
รวมทั้งหมด48,49517,15165,6462,9943,8286,8221,1531681,32173,789