รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
P
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6260200781 สิริพร รุ่งสุวรรณ์ P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
2 6360200147 ปิยวัตน์ ชูตระกูล P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
3 6360200198 สกาวรัตน์ อำพันทอง P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
4 6360200554 ณัฐวุฒิ สุนทรประสิทธิ์ P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
5 6360200601 ปริมมาดา ใจกว้าง P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
6 6360200741 สรศักดิ์ ศรีโมรา P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
7 6360200767 สุภัชชา บุตรพรม P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
8 6360201160 พิเชฐพงศ์ พัชรวุฒิปิยกุล P03 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว