รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
T
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6321500364 นพอนันต์ อนันตรักษ์ T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2 6321500461 วนิดา ทองสา T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 6321500500 ธนพัฒน์ เมืองฤทธิ์ T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4 6321500526 นัททวรรณ ภักดี T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5 6321500577 รัชพล บุญอาษา T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6 6321500798 ศิริพร ช้างน้อย T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม