รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
S
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6221750164 นลินรัตน์ สุขสวัสดิ์ S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
2 6321700339 สรวิศ หร่ามเรือง S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3 6321700525 เบ็ญจพล บุญประกอบกิจ S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
4 6321700649 คุณากร ชยาภาชัยศรี S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
5 6321700720 ชินภัทร วราณุรังษี S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6 6321701106 นิพิฐพนธ์ ธนเบญญาภรณ์ S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
7 6321750271 สุชีวะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
8 6321750409 วุฒิชัย โพธิ์เลิศ S02 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย