รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
Q
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6221650216 อุบลรัตน์ ฐาปนพงศ์ Q02 - ภาษาอังกฤษ
2 6321609773 นริศรา รัตทะรินทร์ Q02 - ภาษาอังกฤษ
3 6321651192 เปรมิกา จุฑาชื่น Q02 - ภาษาอังกฤษ
4 6321651231 พรสุรีย์ รัตนสุวรรณ Q02 - ภาษาอังกฤษ
5 6321651427 ศศิธร แตงอ่อน Q02 - ภาษาอังกฤษ
6 6321651516 อนัญญา มีขวด Q02 - ภาษาอังกฤษ
7 6321655007 ณภัสรา จันสุข Q02 - ภาษาอังกฤษ
8 6321655040 ณัฐนรี สะหวนเมือง Q02 - ภาษาอังกฤษ
9 6321655341 รัมภา ลิขิตธนานันท์ Q02 - ภาษาอังกฤษ
10 5921654949 นพดล ปัญญาไชย Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 6121607751 นวรัตน์ ปิ่นสุวรรณ Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 6321600075 ณัฐภัทร ไพศาลธรรม Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 6321600181 ศิวารักษ์ ราชพิมาย Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 6321600199 ศุภณัฐ เซี่ยงว่อง Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 6321602701 วิชุดา ภูเทียมศรี Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 6321609986 ชาญชัย เพ็งบุญโสม Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
17 6321610119 ภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
18 6321650510 สุรเสกข์ ขลุ่ยศรีตระกูล Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
19 6321651575 กันต์เทพ เสถียรภานุภาพ Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 6321651605 ชิษณุพงษ์ ลิ้มสกุล Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
21 6321651656 ธราดล มีทรัพย์มั่น Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 6321651681 ณัฐนน ศิริไพศาลอนุสรณ์ Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
23 6321655708 สุวรรณภูมิ บุญธรรม Q03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
24 6221601959 รวงข้าว โพธิ์สมบูรณ์ Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
25 6321605981 ชลดา ปราบนอก Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
26 6321606138 พรภกา คำมาก Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
27 6321606251 อุทัยวรรณ แซ่ตั้ง Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
28 6321610321 พุธิตา ศรีนาราง Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
29 6321610399 สิปโปทัย มหัธนากร Q04 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
30 6121604221 ปรเมศร์ ศิลป์เจริญ Q06 - เคมี
31 6221608830 สรัลชนา แก่นเชื้อชัย Q06 - เคมี
32 6221602238 เพชรรัตน์ ช่องงาม Q07 - ฟิสิกส์
33 6221651476 สุธิรา ศิริรังษี Q08 - การจัดการ
34 6321652491 อโรญา ชินโชติเกษม Q08 - การจัดการ
35 6321656038 ณัฐวุฒิ ตันแสน Q08 - การจัดการ
36 6221602327 ณัฐชา คำหรุ่ม Q09 - จุลชีววิทยา
37 6321600601 วนิสา จีนหลง Q09 - จุลชีววิทยา
38 6321606910 กมลชนก ศรีทับทิม Q09 - จุลชีววิทยา
39 6321607142 ธัฐณันท์ เจนนุวัตร Q09 - จุลชีววิทยา
40 6321607207 บุริศรา รักษารมย์ Q09 - จุลชีววิทยา
41 6321607223 ปรัชยาภรณ์ จันตนา Q09 - จุลชีววิทยา
42 6321611271 ชนนิกานต์ ไกรรักษ์ Q09 - จุลชีววิทยา
43 6321653781 พีรพงศ์ ปัจจัย Q13 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
44 6321658561 อัครเดช พรณัฐวุฒิกุล Q14 - การบัญชีบริหาร
45 6121602732 ศรัณย์พร ชูทอง Q19 - การจัดการธุรกิจการบิน
46 6121601175 อธิษฐ์ ธัญบูรณ์สมบัติ Q20 - การโรงแรมและภัตตาคาร
47 6321605379 ภัทรนันท์ แซ่ตั๊ง Q22 - การเมืองและการปกครอง
48 6321609510 รุ่งระวี เลาเลิศ Q22 - การเมืองและการปกครอง
49 6321609617 ปริยานุช โชติยะวัชชัย Q23 - ภาษาจีนธุรกิจ
50 6321609676 สุชานันท์ ศรีน้อย Q23 - ภาษาจีนธุรกิจ
51 6321609684 อัญชลีพร นามวงษา Q23 - ภาษาจีนธุรกิจ
52 6321612871 สิริมา ยอดเสาดี Q23 - ภาษาจีนธุรกิจ