รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
H
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6321601322 ศิริวรรณ เตชนวพันธ์ H01 - ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
2 6321604984 รัญชนา แสงแก้วท้ายคุ้ง H02 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
3 6321605026 วิชญาพร ไพบูลย์ H02 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
4 6221658012 ภิสสรา อินทร์บรรลือ H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
5 6321603741 อภิวัน พืชจันทร์ H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
6 6321650226 ธนาวุฒิ ภิรมย์ประชาภัทร์ H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
7 6321650862 สุฎาณุช บุญเยี่ยม H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
8 6321650897 อรปรียา จันทร์แจ้ง H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
9 6321653217 ชนิกานต์ ชูสาย H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
10 6321653471 นราวัลลภ์ ปรีชานันท์ H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
11 6321653535 นิชา กงกระโทก H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
12 6321653888 ภูวตราดา ศิรมณี H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
13 6321657140 กัลปังหา แก้วทิตย์ H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
14 6321657514 ธนกรต์ ศรีโคตร H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
15 6321657531 ธัญชนก ถาวรสุข H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
16 6321657581 นภัสวรรณ พรหมสีทอง H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
17 6321659142 ชนาภา ปึกไธสง H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
18 6321659258 ณัฐวุฒิ รอดภัย H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
19 6321659738 มณีวรรณ กั้วขจัด H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
20 6321659843 วริศรา บุญธรรม H06 - การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
21 6321608998 วรินทร เสนาะกลาง H07 - การโรงแรมและภัตตาคาร
22 6321612405 สิริกร ริ้วชูศรี H07 - การโรงแรมและภัตตาคาร