รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
A
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6320102365 ภณิดา สุทธิ์หนู A26 - กีฏวิทยา
2 6320103957 ปริยฉัตร ภิรมย์วงศ์ A26 - กีฏวิทยา
3 6320104601 ปอรรัชม์ แสงรัตน์ A26 - กีฏวิทยา
4 6320100010 กนกกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
5 6320100052 เกวลิน ใจอารีย์ A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
6 6320100109 ณัฐนันท์ สวัสดิ์แดง A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
7 6320100176 ธีรนภ โสภา A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
8 6320100184 ธีรพัฒน์ กรีธาธร A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
9 6320100303 วิวรรธน์ ปิ่นแก้ว A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
10 6320100346 สุกนต์ธี เหลืองมณีธนกุล A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
11 6320100371 สุรีรัตน์ ภู่แก้ว A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
12 6320103612 นนท์ปวิธ เจียรรุ่งแสง A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
13 6320103621 นฤมล เลี้ยงชีพชอบ A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
14 6320103639 นิชาภัทร ไชยป้อง A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
15 6320104180 กษิดิศ ทุมสวัสดิ์ A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
16 6320104228 ฐิติพงศ์ คงสบาย A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
17 6320104287 ลภัส กริ่มใจ A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
18 6320104295 สิทธิรัตน์ เกตุแก้ว A27 - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
19 6220101626 รัตติกาล เพิดขุนทด A29 - พืชไร่นา
20 6220103874 ทัพไท แซ่เจ็ง A29 - พืชไร่นา
21 6220104137 สุนิสา วิวัฒน์นนท์กร A29 - พืชไร่นา
22 6320104759 อนุชา ชมทวี A29 - พืชไร่นา
23 6120102701 นววิช ชนาชน A31 - โรคพืช
24 6220101855 สุทธิพงษ์ วงษ์บาท A31 - โรคพืช
25 6220102525 มานิตา เสือดุร้าย A31 - โรคพืช
26 6220104005 พฤหัส วิชาศิลป์ A31 - โรคพืช
27 6320101890 ธนภรณ์ มีสถิตย์ A31 - โรคพืช
28 6320102497 ยุทธนา ศุภโรจนี A31 - โรคพืช
29 6320103345 ณัฐณิชา อ่อนศรี A31 - โรคพืช
30 6320103400 นิตยา วงษ์ศรีทา A31 - โรคพืช
31 6320104031 ภวินทร์ สงวนวงศ์ A31 - โรคพืช
32 6220101880 สุพรรษา จันนา A32 - ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
33 6220103289 วาสนา สรรพกิจโกศล A32 - ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
34 6320101491 จิตรทิวา ยุภิญโญ A32 - ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
35 6320102209 พงศธร มรรคเจริญ A32 - ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
36 6320102926 สิริยากร วารีวนิช A32 - ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
37 6220100409 เทวินทร์ นาราช A33 - สัตวศาสตร์
38 6320100834 วินิธา พันธ์เปรม A33 - สัตวศาสตร์