รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
T
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6111500112 ณัฏฐ์ณิชา นาคนิยม T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2 6111502093 นฤมล ฉัตรปวงคำ T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 6111502115 นาวิน จงราช T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4 6311500523 อภิสรา ไชยสวัสดิ์ T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5 6311500639 ยศพัทธ์ ปัทมดิลก T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6 6311500973 นันท์ฐิตา ทรัพย์ธานากูล T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7 6311501961 ปุณยนุช มูลตรีภักดี T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8 6311502071 สุวิชญา โกวิท T21 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
9 6111500406 จันทมณี ติเยาว์ T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
10 6111501232 ณัฐสินี อุดม T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
11 6111502247 ศศิรินทร์ ขันธเขต T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
12 6211500441 ภาณี อุปปิด T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
13 6311500108 กิตติพิชญ์ นิมมา T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
14 6311500353 พิชชาพร เพ็งเจริญ T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
15 6311500680 ณัฐกานต์ เฟื่องสวัสดิ์ T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
16 6311500833 นภัสศรัณญ์กร ปุณนิสารัตน์ T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
17 6311501716 วลีสิริ จันชะนะกิจ T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
18 6311501732 ศรัณย์ เจียมกาย T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
19 6311501741 ศริน ฆ้องรัตนา T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
20 6311501813 ไอโกะ ประทุมมา T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
21 6311501902 ธนาทิพย์ กันศรี T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
22 6311502020 ภูสิทธิ ขุนภักดี T22 - การจัดการสิ่งแวดล้อม