รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
S
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6311900238 นันทกาญจน์ เสียงเสนาะ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 6311900246 นิปุณ สุขสวัสดิ์ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 6311900351 ปรัตถกรณ์ ชมภูผล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 6311900360 ปุณยกันต์ ชมภูผล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 6411900051 ชิสณุพงษ์ ตั้งพัฒนะจิต S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 6411900060 ชุติพนธ์ ตันติวงศ์ปรีชา S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 6411900078 ตวิษา กันหาป้อง S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8 6411900116 ธิดารัตน์ บุญจวง S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 6411900124 นวภล ชูเชิด S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10 6411900132 ปุญญิศา มากคงเเก้ว S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 6411900167 รัตติยากร อุทัยนัง S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
12 6411900191 ศศิชา บัณฑิตภักดิ์ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 6411900205 อลิศรา เนียมแทน S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 6411900221 ธนภัทร มีสมสิบ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 6411900264 กมลฉัตร ปลีพลา S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
16 6411900302 เจษฏาภรณ์ มณีกุล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17 6411900345 ณภัทร โพธิ์ศรี S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
18 6411900388 ตะวัน พันธุ์มา S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
19 6411900434 นภัสรา ใจแผ้ว S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 6411900442 นริศรา เถื่อนวงษ์ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
21 6411900485 ปวีณา ผลทอง S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 6411900621 ศศิวิมล ใบอุบล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
23 6411900639 สรวิชญ์ จิตติเจริญจันทร์ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
24 6411900655 สิริลักษ์ ครองสติ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
25 6411900752 อุษา ศุขมณี S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
26 6411900833 กิตติเชษฐ์ ธนินธนวัฒน์ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
27 6411900841 ญาณภัทร อังโชคชัชวาล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
28 6411900850 ณัฐณิชา จันทรหัตถการ S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
29 6411900884 พัชรีภรณ์ ทองอร่าม S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
30 6411900906 วรรษชล ภู่รอด S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
31 6411900914 วศิน มหาสินไพศาล S01 - ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน