รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
R
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6111200607 กิตติภูมิ อุทัยแสง R01 - สถาปัตยกรรมศาสตร์
2 6211200439 ณัฐพันธุ์ สิงหจันทร์ R01 - สถาปัตยกรรมศาสตร์
3 6111201204 พันกร พนมนิรันดร R02 - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 6211201516 ภัคมันต์ญา น่วมบัว R03 - สถาปัตยกรรม
5 6311201453 อันดามัน สุขเจริญ R03 - สถาปัตยกรรม
6 6211200986 ธนิสร ร่มจำปา R04 - นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรการ
7 6311200783 ศาสตราจารย์ วิบูลย์รัตนศรี R04 - นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรการ
8 6311201470 ธนภัทร สิงห์งาม R04 - นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรการ