รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
P
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6211450435 มนนฏกร ชุติมานุตสกุล P01 - เทคนิคการสัตวแพทย์
2 6211450940 พิรญาณ์ เกตตะพันธ์ P01 - เทคนิคการสัตวแพทย์
3 6311401380 ทัศพร ภูนนท์ P01 - เทคนิคการสัตวแพทย์
4 6311450453 พรหมพร สอนสุภาพ P01 - เทคนิคการสัตวแพทย์
5 6311402033 ศิริวิมล พิเศษพงศ์ไพบูลย์ P02 - การพยาบาลสัตว์
6 6311450011 กมลวรรณ คณิตพิพัฒน์พงศ์ P02 - การพยาบาลสัตว์
7 6311450127 พรชิตา วงศ์สุวรรณ P02 - การพยาบาลสัตว์
8 6311451549 ภานรินทร์ ริยะนา P02 - การพยาบาลสัตว์
9 6311451859 พัทธ์ธีรา โยธาศรี P02 - การพยาบาลสัตว์
10 6311451867 ภัทราภรณ์ เนื่องไชยศ P02 - การพยาบาลสัตว์
11 6311451875 วรรณธพร ชาติอภิศักดิ์ P02 - การพยาบาลสัตว์
12 6311451891 อาภา จำนงวุฒิโรจน์ P02 - การพยาบาลสัตว์