รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
L
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6111100866 กัญญณัช ธรรมประเสริฐ L02 - ปรัชญาและศาสนา
2 6111104250 วรเมธ บุญเปลี่ยน L02 - ปรัชญาและศาสนา
3 6311101289 กชพร ราชแก้ว L02 - ปรัชญาและศาสนา
4 6311101297 จีระศักดิ์ เขมะจารี L02 - ปรัชญาและศาสนา
5 6311101351 สาริศา ขำคำไพ L02 - ปรัชญาและศาสนา
6 6311101581 ธนพล เกียนโคกกรวด L02 - ปรัชญาและศาสนา
7 6311102978 กัณฑลักษณ์ กลัดสุข L02 - ปรัชญาและศาสนา
8 6311102994 จาตุรนต์ การามหิโต L02 - ปรัชญาและศาสนา
9 6311103010 ชลธิชา พ่วงมี L02 - ปรัชญาและศาสนา
10 6311103192 ศิรินทิพย์ เสวะนา L02 - ปรัชญาและศาสนา
11 6311103249 อรนรินทร์ จันภิรมย์ L02 - ปรัชญาและศาสนา
12 6311103257 อรยา ธำรงธนานุรักษ์ L02 - ปรัชญาและศาสนา
13 6311100011 กะรัต เกิดกล้า L32 - ภาษาอังกฤษ
14 6311100029 ชนิกานต์ เจริญสุข L32 - ภาษาอังกฤษ
15 6211103417 สกุณา สุดเจริญ L50 - วรรณคดี
16 6311102340 จิรัศยา ธาดาประดับสกุล L50 - วรรณคดี
17 6311102439 ธนาธร บุญชู L50 - วรรณคดี
18 6311103737 ชาลิสา กลุ่มค้างพลู L50 - วรรณคดี
19 6311103931 ศุภิสรา แสงศรี L50 - วรรณคดี
20 6311100371 ศลักษณ์พร ธิริ L72 - ดนตรีไทย
21 6311100401 สุภชา กิจวาส L72 - ดนตรีไทย
22 6211100868 ปฏิญญา โปษยะลักษณ์ L73 - ดนตรีตะวันตก
23 6211100876 ภคพงศ์ โตพิทักษ์กุล L73 - ดนตรีตะวันตก
24 6311100614 อารียา จูมลี L73 - ดนตรีตะวันตก
25 6311100622 เอซุเกะ วาตานาเบ้ L73 - ดนตรีตะวันตก
26 6311101157 เจษฎาภรณ์ เงินสลุง L73 - ดนตรีตะวันตก
27 6211104758 วศวรรษ รัตนสัมพันธ์ L74 - นิเทศศาสตร์
28 6311101611 สิรีธร ภูริปรีชา L74 - นิเทศศาสตร์
29 6311100649 จันทราลักษณ์ แป้นจันทร์ L81 - ภาษาไทย
30 6311102811 ธีทัต ทองสะรา L81 - ภาษาไทย
31 6311104601 อัญชิสา สายมาอินทร์ L81 - ภาษาไทย
32 6211100442 กิตติศักดิ์ ชูสว่าง L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
33 6211100574 ลภัส เที่ยงตรง L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
34 6211104430 ธิติญาภรณ์ หอวณิช L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
35 6211104871 ณิชากร ทับทิม L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
36 6311100797 ธนกฤต แซ่พู่ L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
37 6311104831 รัชต์ธร มากมูล L89 - นวัตกรรมการท่องเที่ยว
38 6311150964 ธีรภัทร์ รักษากุล L90 - ภาษาจีนธุรกิจ
39 6311151014 นันทิยา ปามาคำ L90 - ภาษาจีนธุรกิจ
40 6311151090 ปาริชาติ บุตรพรหม L90 - ภาษาจีนธุรกิจ
41 6311151987 รมิดา เพ่งสุวรรณ L90 - ภาษาจีนธุรกิจ