รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
K
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6111000756 กัลยรัตน์ วิเชียรศรี K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
2 6311000644 พรทิวา มีสุข K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
3 6311000873 จิรานุช ตรีบุตรศรี K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
4 6311001756 กมลลักษณ์ คำเขียว K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
5 6311001802 เจริญทรัพย์ หมัดอะดัม K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
6 6311001861 ธาราธาร เปียทอง K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
7 6311001900 พรไพลิน สุขะพละ K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
8 6311001969 มณฑาทิพย์ มงคลเสถียร K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
9 6311002019 ศศินา หัตถากรวิริยะ K01 - เทคโนโลยีการบรรจุ
10 6211000961 นภัสสร เหล่าพลายนาค K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
11 6311000202 ศิวัช อิ่มรัตนรัก K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
12 6311002086 กมลพร คงเฟื่อง K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
13 6311002256 ธัญญารัตน์ สิงห์แก้ว K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
14 6311002272 นวชนก เกรียงธนากิจ K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
15 6311002442 วิรมน อมรมงคล K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
16 6311002451 วิศัลญา รื่นเลิศ K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
17 6311002540 อารีรัตน์ สงล่า K02 - เทคโนโลยีชีวภาพ
18 6211000707 พอพล สืบยิ้ม K03 - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
19 6211050534 ปาจรีย์ อุ่นอก K03 - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
20 6311001365 พัทธนันต์ กิตินันท์ K03 - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
21 6311050285 ณัฐกฤตา ทองกี่ K03 - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
22 6311002621 คมกริช เทศประสิทธิ์ K04 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
23 6311002744 สุรนันท์ ประดิษฐเกษร K04 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
24 6311002868 ญาดา ศรซี K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
25 6311002906 ณัฐชยา พ่วงสวาด K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
26 6311002922 ณัฐนรี จันทร์ศรี K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
27 6311002965 ธนัชชา ดอนม่วง K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
28 6311003155 รุฬิญา วิศิษฎ์ปัญญา K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
29 6311003171 วรัญญา ราชู K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
30 6311003180 วัฒนนันท์ ศิริโอฬารวงศ์ K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
31 6311003261 กมลวรรณ ขวัญพูน K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
32 6311003350 อภิสรา สานิชวรรณ K05 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ