รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
F
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6110601993 ธีรพัฒน์ หล้าคำมูล F11 - พลศึกษา
2 6210602029 พศกร ไพบูลย์ F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
3 6210602118 สุทิเทพ ชูแสง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
4 6210602291 ปัทมา สุลิวง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
5 6310600303 วรรณรสา คงมี F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
6 6310600311 สิรวิชญ์ ยิ้มละมัย F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
7 6310600338 สุวภัทร ก้อนทอง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
8 6310600478 ณัฐการ ฟูเฟื่อง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
9 6310600630 วรพล พวงลัดดา F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
10 6310601008 ชุติเทพ กองจุมพล F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
11 6310601075 ปาริฉัตร ทองดีแท้ F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
12 6310601636 กัญจน์ วันแต่ง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
13 6310601644 กันต์ธร เหลี่ยมดี F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
14 6310601709 ณัฐวุฒิ นุ่มขมิ้น F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
15 6310601806 วัชพล ยอดยิ่ง F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
16 6310601831 สุวพัชร ทองเทพ F19 - พลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
17 6310601881 ณัฐดนัย คงบุญ F20 - สุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
18 6310600397 ทอฝัน วรราช F21 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
19 6310601326 ปิยะรัฐ ของทิพย์ F21 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
20 6310602063 จีรนาฏ สาโพธิลาย F21 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
21 6310602314 สุทธิกานต์ พิจารณา F22 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
22 6210602193 ภัทรพร แสงทอง F23 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
23 6310601466 พลอยชมพู นาวารัตน์ F23 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
24 6310601491 รัตติยา อ่อนสนิท F23 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
25 6310602349 ณัฐณิชาช์ เฉลิมวุฒิพงษ์ F23 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
26 6310600940 ชนากานต์ ใจภักดี F24 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
27 6310602993 ธัชวิทย์ นาผล F27 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนภาษาไทย
28 6310602551 เจษฎา สวัสดี F28 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
29 6310600869 ยุทธนา พรหมบุตร F29 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
30 6310602187 ญรินดา ถนอมใจ F29 - ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา