รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
E
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6210545068 ธนัชวีร์ นาคเสวีวงศ์ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
2 6010546842 ศิลา วะระทรัพย์ E11 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
3 6210546625 ศิวกร เล็กประยูร E11 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
4 6310545230 จักรรินทร์ ชูจันทร์ E17 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้