รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
E
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6010500940 ศิวกร นาคนาม E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
2 6010550572 ภาณุวิชญ์ บวรบัญชา E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
3 6110500925 ธนันดร ยลถวิล E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
4 6310501089 ชยกร ลือศิริเจริญพงศ์ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
5 6310501372 มงคลวัฒน์ กุลโรจน์ยิ่งเจริญ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
6 6310550934 คมสัน ภักดีสุทธิ์ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
7 6310553887 นพรุจ ศรีเจริญ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
8 6310553895 นสรุญฒม์ เปรื่องสุวรรณ E03 - วิศวกรรมเครื่องกล
9 6210506704 ยุทธภูมิ ศรีพันธุ์วงศ์ E05 - วิศวกรรมไฟฟ้า
10 6210551661 จิรกิตติ์ ศรีสมวงษ์ E05 - วิศวกรรมไฟฟ้า
11 6210551785 ทิชา กองเพชร E05 - วิศวกรรมไฟฟ้า
12 6210553931 อาจารีย์ คงสิม E05 - วิศวกรรมไฟฟ้า
13 6310506684 พัฏฐรภากรณ์ เอี่ยมต่อม E05 - วิศวกรรมไฟฟ้า
14 6310500678 ปวรุตม์ ถึงท่าดี E06 - วิศวกรรมโยธา
15 6210552846 ฐณธรณ์ นันไชยพงศ์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
16 6210553133 อังศรา ปิตานุสรณ์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
17 6210554067 รัชชานนท์ ทองขวัญ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
18 6310500767 ณัฐชนน ธาดาธนานันท์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
19 6310502735 กัณฑ์อเนก บวรวัฒนวานิช E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
20 6310502778 ชนาธิป ทองอร่าม E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
21 6310502981 ปริญญา เชื้อชั่ง E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
22 6310503006 พันธวิศ โพธิ์ปิ่น E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
23 6310503057 วรภพ ล่ำวัฒนพร E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
24 6310505637 ธัญชนก เตชาพุฒิพงศ์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
25 6310506552 ณัฐวุฒิ ทองกระโทก E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
26 6310552201 ประวุฒิ สารตันติพงศ์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
27 6310552384 อินทิรา ธรรมวรกานต์ E08 - วิศวกรรมอุตสาหการ
28 6310503278 ชนินทร์ชัย ช่วยประสาทวัฒนา E09 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
29 6310503383 นพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล E09 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 6310503405 นวพล บุญเสริม E09 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
31 6310506528 ชายนิ มิตรสาธิต E09 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32 6310506536 ญาตาวี สมณวัฒนา E09 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33 6210554130 ปัณณทัต แก่นเมือง E10 - วิศวกรรมเคมี
34 6310503669 จิตภินันท์ โอฬาระชิน E10 - วิศวกรรมเคมี
35 6310503693 ชาญ เวชคุณานุกูล E10 - วิศวกรรมเคมี
36 6310503791 ปวรัฐ โชคสกุลนิมิตร E10 - วิศวกรรมเคมี
37 6310503812 พิมชนก พันธุ์สุข E10 - วิศวกรรมเคมี
38 6310503898 สิทธิศักดิ์ ส่งแสง E10 - วิศวกรรมเคมี
39 6310505815 ญาดาวดี ใจประสพ E10 - วิศวกรรมเคมี
40 6310505858 ปวิตรา ตระกูลเงิน E10 - วิศวกรรมเคมี
41 6310505912 สิราวรรณ ศรีสุข E10 - วิศวกรรมเคมี
42 6310550241 ชาลี เหล่าเอี่ยม E10 - วิศวกรรมเคมี
43 6310552490 ปภพภณ อินทร์สมบูรณ์ E10 - วิศวกรรมเคมี
44 6310554085 ณัฐปภัสร์ ศิลมงคล E10 - วิศวกรรมเคมี
45 6310554182 อารยา ฉายถวิล E10 - วิศวกรรมเคมี
46 6310554191 กัญญาวีร์ เอี่ยมปรีดี E11 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
47 6310554212 ยศกร แก้วแสงใส E11 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
48 6110507687 รัชนี คำนา E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
49 6310504291 ไฑฬา บุช E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
50 6310504487 อิงภพ ห่อเกียรติ E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
51 6310506064 ณฤมาศ ฤกษ์นิธี E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
52 6310506161 พลอยพรรณ ใหม่เทวินทร์ E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
53 6310506188 วชิรวิทย์ ชัยสุนทร E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
54 6310506200 อมรทัศน์ เสนาธรรม E14 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
55 6010553652 ภูสิงห์ สายมงคล E16 - วิศวกรรมวัสดุ
56 6110553506 อภิญญา ดวงใจ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
57 6210551319 กาญจนภูมิ ทรัพย์ผล E16 - วิศวกรรมวัสดุ
58 6210551441 นงนภัส สกุลรัตน์ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
59 6210551548 ศรีสุภัทร เพชรชุม E16 - วิศวกรรมวัสดุ
60 6210554423 ปรมัตถ์ คงเพ็ชร E16 - วิศวกรรมวัสดุ
61 6310504576 ชานน เชาว์สันทัดกุล E16 - วิศวกรรมวัสดุ
62 6310504614 ณัฐณิชา เสริญวณิชกุล E16 - วิศวกรรมวัสดุ
63 6310504657 ธนพล นิลเนตร E16 - วิศวกรรมวัสดุ
64 6310504673 นรภัทร์ ภรรณพาดิพงศ์ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
65 6310504690 นัทธมน พงษ์วาปี E16 - วิศวกรรมวัสดุ
66 6310504819 รัตน์รดา อยู่ยืน E16 - วิศวกรรมวัสดุ
67 6310506242 ตรีรัตน์ ตันตยาภิรักษ์ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
68 6310506251 ธนัชพร อินลุเพท E16 - วิศวกรรมวัสดุ
69 6310550373 จิดาภา เลื่อมสำราญ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
70 6310550390 ลักษมี เชื้อพุฒตาล E16 - วิศวกรรมวัสดุ
71 6310552899 กานต์ธีรา หร่ายสินธุ์ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
72 6310553046 พรอนันต์ ผ่องจิตร์ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
73 6310553101 ศรัณยพงศ์ ทะนันตา E16 - วิศวกรรมวัสดุ
74 6310553127 สัญกฤศ บุราณเศรษฐ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
75 6310554301 สรวีย์ การบุญ E16 - วิศวกรรมวัสดุ
76 6210554563 วัชรพงษ์ ไชยเลิศ E18 - วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
77 6310553259 ธนพนธ์ ตรีสารศรี E18 - วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
78 6310553313 พิชญา บุตรชัย E18 - วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
79 6310504991 ณภัทร์ ศิลปสุวรรณ E21 - วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
80 6310505041 ธนกร นาคสินธุ์ E21 - วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
81 6310506358 ชลธิศ สังข์เงิน E21 - วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
82 6110553735 กานต์ เกษาพันธ์ E22 - การจัดการเทคโนโลยีการบิน