รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
C
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6110302350 ทรงพล กันยะ C02 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
2 6110302783 ภาณุวิชญ์ จันเอียด C05 - วิศวกรรมป่าไม้
3 6010300100 เพ็ญพิทย์ เป้าทอง C11 - วนศาสตร์ชุมชน - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4 6210301100 รุจิสา สังเวียนกสิกิจ C13 - เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
5 6310301802 พัชราภรณ์ ศรีมาลิตร C13 - เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
6 6210302491 รัฐนันท์ นาคเพ่งพิศ C14 - เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
7 6310302108 วริศรา ด้วงสิน C14 - เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
8 6310303082 ฐิติพร ธนโชติเจริญ C14 - เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
9 6310301853 พีระศักดิ์ โอฬาร์พฤกษ์ C15 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
10 6310300717 ภาธร เกษมโสต C16 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
11 6310301063 จุฑามาศ เกลี้ยงอุบล C16 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
12 6310301268 ณัฐพงศ์ ภู่เผือก C16 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
13 6310302949 ศศิกานต์ แข็งแรง C16 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
14 6310303350 ภูวเดช สืบสุโกศล C17 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วิศวกรรมป่าไม้)
15 6210300073 กษิดิศ ประทวนชัย C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
16 6210302246 ศุภกร มานะกิติวิภาต C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
17 6310300156 ธิดารัตน์ โลโท C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
18 6310300466 พลอยสวย ดวงสีจันทร์ C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
19 6310301551 นิธิวิทย์ ขอนวงค์ C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
20 6310302060 วรรณิศา จิตตระกูล C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
21 6310302213 ศศิธร ไชยบูรณ์ C18 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการป่าไม้)
22 6310301136 ชลธิชา ขำคชกรรณ C19 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนวัฒนวิทยา)
23 6310301276 ณัฐพล นันกด C19 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนวัฒนวิทยา)
24 6310301756 พงศพัทธ์ อุตส่าห์ C19 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนวัฒนวิทยา)
25 6310302442 อภิสรา จงราบ C19 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนวัฒนวิทยา)
26 6310303066 ชฎารัตน์ มีทรัพย์ C19 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนวัฒนวิทยา)
27 6210301835 เปมิกา พ้นภัย C20 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนศาสตร์ชุมชน)
28 6310300059 จิรภิญญา มั่งคำ C20 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนศาสตร์ชุมชน)
29 6310303309 พัฒนียา พัฒนากุล C20 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (วนศาสตร์ชุมชน)
30 6210300715 จันทร์พร อุ่นเรืองเกียรติ C21 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
31 6310300300 พิสิษฐ์ บุตรพรม C21 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
32 6310300784 สุนิสา พรหมรักษา C21 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
33 6310301047 จิรพนธ์ นิคมรัฐ C21 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
34 6310301543 นันท์ณภัส เลี่ยนชอบ C21 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
35 6210300405 ณัฐสุรัช ศักดิ์สิทธิ์ C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
36 6210300839 ชยุดา อ่ำหนองบัว C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
37 6210301983 พัณณิน พุฒพงษ์ C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
38 6310301080 เจษฎา จินธราธร C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
39 6310301497 นริตา อินทร C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
40 6310302051 วรรณภา พลภูเมือง C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
41 6310302507 กมลชลธร ชิตชลธาร C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
42 6310302892 รัตนพร ธรรมมิกะกุล C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
43 6310302906 วรพรรณ กุลสิริวัชรานนท์ C22 - วิทยาศาสตร์ป่าไม้ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)