รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
B
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6110200018 ตาหญุดดีน หลังจิ B01 - การจัดการประมง
2 6210200923 ชไมพร ช่างทอง B01 - การจัดการประมง
3 6210201504 ณัฐวรรณ ทองเหลืองสุข B01 - การจัดการประมง
4 6210201890 ปุณยวีร์ ตะต้องใจ B01 - การจัดการประมง
5 6210202667 เทพนิมิตร บุญมาก B01 - การจัดการประมง
6 6210203841 ปองคุณ มารวิชัย B01 - การจัดการประมง
7 6310200208 ธีรภัทร ขันการไร่ B01 - การจัดการประมง
8 6310200691 พิสิฐ แสงสว่าง B01 - การจัดการประมง
9 6310201034 กุลกริยา เดชปั้น B01 - การจัดการประมง
10 6310201085 จิรวรรณ มีพึ่ง B01 - การจัดการประมง
11 6310202901 พิชญา สมอาษา B01 - การจัดการประมง
12 6310203053 ศิวกร วรรณสุข B01 - การจัดการประมง
13 6210201091 กันต์ธนัตถ์ พรหมมณี B02 - ชีววิทยาประมง
14 6210201580 ธนิสา มิ่งขวัญ B02 - ชีววิทยาประมง
15 6210202179 ภัทรพล ปานสง่า B02 - ชีววิทยาประมง
16 6310200461 ญาณิศา ธรรมสโรช B02 - ชีววิทยาประมง
17 6310200526 ทยาภา พงษ์นะเมตตา B02 - ชีววิทยาประมง
18 6310201719 ปัญจพล พลีบัตร B02 - ชีววิทยาประมง
19 6310202111 วินัทฎา ครืนอุระ B02 - ชีววิทยาประมง
20 6310202171 ศรัณยา สมานรักษ์ B02 - ชีววิทยาประมง
21 6210200061 วิชญาภรณ์ ศรีชัย B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
22 6310200101 ชนิภรณ์ ขึ้นกลาง B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
23 6310200348 ธนากฤติ รัตนประภาพร B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
24 6310200518 ตะวัน เจนชนะ B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
25 6310201786 พรรณวษา บุญกอง B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
26 6310202324 อมราวลี เล็กทิมทอง B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
27 6310202464 กีรติ ชาติฉลาด B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
28 6310202626 ณัฏฐกิตติ์ สารศิริวงค์ B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
29 6310202987 วรรณิภา ยาวิเริง B03 - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
30 6210202586 ณัฐนนท์ สร้อยสวน B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
31 6210204155 อรพิน ศรีประทุม B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
32 6310201743 พงศกร ภิญโญวัฒนาพร B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
33 6310202049 รุ่งฤทัย สุบรรณรัตน์ B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
34 6310202413 กมลชนก โฮ้เซ็ง B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
35 6310203045 ศิริลักษณ์ เชื้อบุญ B04 - ผลิตภัณฑ์ประมง
36 6210201997 พัชรวดี วิเชียรน้อย B05 - วิทยาศาสตร์ทางทะเล
37 6310200844 สุชานันท์ ศิริเดช B05 - วิทยาศาสตร์ทางทะเล
38 6310201158 ชลธิชา ขุราษี B05 - วิทยาศาสตร์ทางทะเล
39 6310202120 วิภาพร วุฒิวิชา B05 - วิทยาศาสตร์ทางทะเล
40 6310202553 ชลธาร สุขเกิด B05 - วิทยาศาสตร์ทางทะเล