รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
A
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6310101234 นิริญชา เนียมเปรม A08 - คหกรรมศาสตร์
2 6310101625 ณฐปภา โลหะวรรณรัตน์ A08 - คหกรรมศาสตร์
3 6310101633 ณัฐกฤตา รักซื่อ A08 - คหกรรมศาสตร์
4 6310101650 ณัฐภา ศรีเพ็ง A08 - คหกรรมศาสตร์
5 6310103083 พันวิทย์ ฤกษ์อุไร A08 - คหกรรมศาสตร์
6 6310100467 ภูวนนท์ นุ่นเก็ต A13 - เคมีการเกษตร
7 6310101919 สโรชา ศุภวรรธนะกุล A13 - เคมีการเกษตร
8 5910100998 มานิตา ทวีการไถ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
9 6010100186 พงษ์วัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
10 6210103120 ชนัฎดา เชิงไชย A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
11 6210103561 สุเมธ จิตตารมย์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
12 6310100076 เกวลิน ศิลปประดิษฐ์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
13 6310101285 กิตติธัช ตราชู A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
14 6310101293 กุลวณัฏฐ์ จงณรงค์ชัย A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
15 6310101307 ขวัญพิชชา สุวรรณสุข A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
16 6310102087 ณัฏฐชา รัศมีงามตา A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
17 6310102192 ธารหทัย จารุเกษตรพร A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
18 6310102222 เบญจรัตน์ พยัฆเนตร A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
19 6310102290 ปาณิสรา รัตนพฤกษ์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
20 6310102419 เพชรไพลิน ภัทรสมุทร A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
21 6310103288 กุลวดี ลุนสะแกวงศ์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
22 6310103300 ขวัญฤดี คะชานันท์ A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
23 6310103521 พรเทพ เชื่อมสุข A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
24 6310103547 พิมพ์พิมล พึ่งกุล A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
25 6310103598 รมิตา สุขนิยม A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
26 6310104519 ศยพร ล้วนวิริยะกุล A15 - วิทยาศาสตร์เกษตร
27 6110100412 เมธิตา สุขอุ่น A17 - เกษตรเขตร้อน
28 6310100408 ดลรวินท์ จันลาภา A17 - เกษตรเขตร้อน
29 6310104551 ศุภณัฐ พุทธวงศ์ A17 - เกษตรเขตร้อน
30 6110101044 วสุพล ตนางกูร A19 - การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
31 6310102753 ชลธิชา กองสู A19 - การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
32 6310102796 วริศรา วงศ์สวรรค์ A19 - การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
33 6310103857 จิราพรรณ วรวงศ์ A19 - การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
34 6310104659 ยุวดี บัวจูม A19 - การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
35 6210100414 ฐานิตา ศรีบุญเรือง A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
36 6310101030 จิฑาภรณ์ เยือนพิมาย A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
37 6310101382 นฤชา โพธิ์ศรีทอง A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
38 6310101455 ศรุตา แปงคำใส A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
39 6310104071 จีรนันท์ สันลำปาง A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
40 6310104080 ชาลิสา พร้อมอุดม A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
41 6310104110 ปีวรา กุลธนาจริยา A20 - สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
42 6310100629 สิทธิชัย ฉิมสะอาด A21 - อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
43 6310104772 จิตรานุช สวัสดิ์ภูมิ A21 - อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
44 6310104781 เจษฐากูร สุวรรณนาคร A21 - อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
45 6310102966 รัชภูมิ ภิรมณ์สุข A22 - เทคโนโลยีระบบเกษตร
46 6310104969 รัตนาภรณ์ มาตยาคุณ A22 - เทคโนโลยีระบบเกษตร