จำนวนนิสิตยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
ที่ วิทยาเขต คณะ จำนวน
1 บางเขน เกษตร 46
2 บางเขน ประมง 38
3 บางเขน วนศาสตร์ 41
4 บางเขน วิทยาศาสตร์ 67
5 บางเขน วิศวกรรมศาสตร์ 1
6 บางเขน วิศวกรรมศาสตร์ 77
7 บางเขน ศึกษาศาสตร์ 25
8 บางเขน เศรษฐศาสตร์ 19
9 บางเขน สังคมศาสตร์ 18
10 บางเขน อุตสาหกรรมเกษตร 29
11 บางเขน มนุษยศาสตร์ 35
12 บางเขน บริหารธุรกิจ 34
13 บางเขน เทคนิคการสัตวแพทย์ 9
14 บางเขน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7
15 บางเขน วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 27
16 บางเขน สิ่งแวดล้อม 21
17 สถาบันสมทบ วิทยาลัยการชลประทาน 13
18 กำแพงแสน เกษตร กำแพงแสน 37
19 กำแพงแสน ประมง 11
20 กำแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 49
21 กำแพงแสน ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 5
22 กำแพงแสน อุตสาหกรรมบริการ 21
23 กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 52
24 กำแพงแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 6
25 กำแพงแสน สิ่งแวดล้อม 6
26 สุพรรณบุรี สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 7
รวม 701