Array ( ) สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่

Feb 23, 2007 by Administer

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของระบบฯ ได้รวดเร็ว และหลากหลาย กว่าข้อมูลในเว็บข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของนิสิต อาจารย์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องมีความรอบครอบในการเข้าถึงข้อมูลฯ เมื่อใช้งานเสร็จ ต้องออกจากระบบ(Logoff)ด้วยทุกครั้ง

รายงาน
ฟอร์ม
ดาว์นโหลดโปรแกรม