บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว