สำหรับผู้ปกครองเข้าดูผลการเรียนนิสิตในความดูแลของท่าน

(สำหรับนิสิตรหัส 51 ขึ้นไป)
 
 
รหัสนิสิต:
*
เลขที่บัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง:
*
วันเดือนปีเกิดของนิสิต:
*
 วว/ดด/ปปปป (พ.ศ 4 หลัก)
 
 
     
 
ทั้งนี้สำนักบริหารการศึกษา ได้จัดส่งรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองของนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนไปยังอีเมล
ที่นิสิตได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเข้า
 
 
อนึ่ง ต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลในการส่งเอกสาร ให้นิสิตทำคำร้องที่สำนักบริหารการศึกษา
หากมีข้อส่งสัยสอบถามที่ e-mail : regsrk@ku.ac.th
 
 
*** คู่มือการเข้าสู่เว็บเพจ ***

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารการศึกษา : 02-118-0100 ต่อ 618023 หรือ ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : Sep 9, 2020