Login
ชื่อบัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
วิทยาเขต
 
** ระบบเปิดให้ประเมิน
ภาคปลาย 2556
วันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557 **

ท่านเป็นผู้เข้าประเมินคนที่
1
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน


ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคภาคปลาย   ปีการศึกษา 2553
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกำแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 ::Copyright 2012 Office of Computer Services, Kasetsart University.