Login
ชื่อบัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
วิทยาเขต
 
** ระบบเปิดให้ประเมิน
ภาคปลาย 2556
วันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557 **

ท่านเป็นผู้เข้าประเมินคนที่
1
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน


เรียน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้วยมีองค์กรภายนอกหลายองค์กร ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือนิสิต ในการตอบแบบประเมินนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการต่อไป
 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็น 2 ชั่วโมงกิจกรรม ใน transcript กิจกรรมของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อกำหนดการกรอกแบบประเมิน
1.  Account ที่ใช้สำหรับระบบนี้ต้องใช้Account ของเครือข่ายนนทรี เท่านั้น ในกรณีนิสิตท่านใดยังไม่มี Account
บนเครือข่ายนนทรีหรือลืมรหัสผ่าน ขอให้รีบติดต่อและดำเนินการขอรับ Account และรหัสผ่าน ได้ที่
• วิทยาเขตบางเขน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
• วิทยาเขตกำแพงแสน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
• วิทยาเขตศรีราชา : ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร 1
• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ ชั้น 2 อาคาร 9
2. นิสิตสามารถเข้าประเมินได้เพียง 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม submit แล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อน
 
 ::Copyright 2012 Office of Computer Services, Kasetsart University.